Publikace

Likvidace havarijního znečistění povrchových a podzemních vod

Právní předpisy a technické normy ve vodním hospodářství

Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích

Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod

Provozování a bezpečnost zdrojů,úpraven a rozvodů pitné vody

Řízení záchranných prací při povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení

Základy technických znalostí ve vodním hospodářství

Základy toxikologie pro obor vodního hospodářsví

Comments are closed.