O projektu

Název projektu: „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji“

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/3.2.08/02.0043

 

Příjemce: Výzkumné centrum VŠERS, o. p. s., Žižkova 4, 370 01 České Budějovice

Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Místo realizace: České Budějovice

Doba trvání projektu: 36 měsíců, zahájení projektu: 1. 1. 2012, ukončení projektu 31. 12. 2014

Cíl projektu:

Projekt se zabývá komplexní přípravou vzdělávání v oblasti vodního hospodářství. Chce tak napomoci řešit problematiku danou Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Celkem bude vytvořeno 9 kurzů, ke kterým budou vytvořeny studijní opory, které budou volně přístupné pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Pro vytvořené kurzy bude rovněž zpracována jejich e-learningová varianta.  Vzniklé vzdělávací programy (kurzy) budou pilotně ověřeny v praxi.

Popis projektu:

•    V rámci projektu budou vytvořeny následující moduly, určené pro pracovníky vodního hospodářství všech právních forem, které se s danou problematikou setkávají.
Vzdělávací moduly:
1.    Základní technické znalosti z oboru vodního hospodářství (hydrologie, vodárenství, čistírenství, vodní nádrže a toky a objekty na nich.
2.    Výstavba, provozování, údržba, opravy a rekonstrukce VH zařízení.
3.    Legislativa a normy v oboru VH.
4.    Čistota a ochrana vod (env. vzdělávání), likvidace ekologických havárií spojených se znečištěním vod.
5.    Protipovodňová ochrana a řízení záchranných prací při povodních.

•    V rámci projektu bude připraveno a knižně vydáno 8 studijních opor (každá s vlastním ISBN).
1.    Základy technických znalostí ve vodním hospodářství
2.    Právní předpisy a technické normy ve vodním hospodářství
3.    Provozování a bezpečnost zdrojů, úpraven a rozvodů pitné vody
4.    Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod
5.    Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích
6.    Likvidace havarijního znečištění povrchových a podzemních vod
7.    Řízení záchranných prací při povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení
8.    Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství.

Ke každé studijní opoře budou zpracovány recenze od dvou renomovaných odborníků v daném oboru. Každá studijní opora bude mít minimálně 100-150 normostran textu a bude vydána v počtu 100 ks.

•    Pro projekt bude dále vytvořený webový portál s on-line konferencí a e-learningem, kam budou umístněny mimo jiné i studijní opory vzniklé v rámci projektu.

•    Každoročně uspořádá Výzkumné centrum VŠERS, o.p.s., spolu s partnery odbornou mezinárodní vědeckou konferenci k problematice vodního hospodářství.

Cílová skupina projektu:
1.    Pracovníci obecních úřadů I. II. a III. typu.
2.    Odborní pracovníci (se SŠ vzděláním oboru VH nebo vyučení řemeslníci), provozovatelé VH zařízení (vodárenských, čistírenských, malých vodních toků a objektů na nich, malých vodních nádrží, apod.)
3.    Pracovníci, kteří rozhodují o postupech likvidace havarijního znečistění povrchových a podzemních vod.
4.    Pracovníci HZS, kteří řídí záchranné práce při povodních.

Výstupy z projektu:
•    Počet podpořených osob celkem – 110
•    Počet úspěšně podpořených osob – 88
•    Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 8


Výběrová řízení:

Výběrové řízení na dodávku ICT pro projekt:  (již bylo realizováno a ukončeno )

výzva k podání nabídky a výsledek výzvy

Výběrové řízení na úpravu, korektury a tisk studijních opor :  (již bylo realizováno a ukončeno )

výzva k podání nabídky a výsledek výzvy


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

?

Detect language » Czech

Comments are closed.